Vadovaudamiesi naujausiais LR įstatymais ir ES normatyvais parengiame visą privalomą darbų saugos ir sveikatos darbe dokumentaciją.

Bet kokia ekonomine veikla užsiimančioje įmonėje privalo būti parengti vidiniai darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, vidinę įmonės darbo tvarką ir kt. reglamentuojantys dokumentai. Šie vidiniai įmonės dokumentai turi atitikti galiojančių teisės aktų nuostatas, taip pat privalo būti koreguojami pasikeitus darbo organizavimui, pakeitus gamybos procesus, įdiegus naujus įrengimus ir pan.

Darbų saugos kursai

„Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.“ (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 11 str.)

Priešgaisrinės saugos kursai

Įmonių, Įstaigų ir organizacijų vadovų  priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis – supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais…

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.