DĖMESIO !!!

2015 m. kovo 17 d. mokymai pagal šias programas:

* Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens

* Priešgaisrinės saugos

Nemokamos konsultacijos DSS klausimais !


Plačiau...

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinavimas


Teikiame statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus paslaugas

Plačiau...
Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo Print

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 m. RUGPJŪČIO 13 d. ĮSAKYMO Nr. A1-499 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2010 m. vasario 3 d. Nr. A1-45

VilniusP a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 98-4133):

1. Išdėstau 67.4 punktą taip:

„67.4. derina darbo biržos parengtus viešųjų darbų projektus (finansuojamus iš Užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalies 1 ir 3 punkte nurodytų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų), skirtus padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, padidėjus viešųjų darbų poreikiui savivaldybių teritorijose, kuriose paskutinio ketvirčio registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 1,5 karto viršija šalies vidutinį santykį, gaivalinių nelaimių, grupės darbuotojų atleidimo iš darbo atvejais ar atvejais, kai darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.“

2. Išdėstau 68 punktą taip:

„68. Darbo birža rengia ir tvirtina viešųjų darbų projektus (finansuojamus iš Užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalies 1 ir 3 punkte nurodytų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų), nurodytus šio Aprašo 67.4 punkte, ir viešųjų darbų projektus, skirtus išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse.“

3. Išdėstau 79 punktą taip:

„79. Šio Aprašo 78 punkte nurodytos subsidijos darbo užmokesčiui darbdaviams mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 9–13 dalyse nurodytomis sąlygomis. Finansuojant viešuosius darbus iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų, šio Aprašo 78 punkte nurodytą subsidiją darbo užmokesčiui darbdaviams 100 procentų moka teritorinė darbo birža.“

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                    Donatas Jankauskas