Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas paveda statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus funkcijos:

  • koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu:
  • sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;
  • įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;
  • koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą ir statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones;
  • atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte bei kitus dokumentus;
  • organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą;
  • kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
  • imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę.

Šaltinis: LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA.

Darbų saugos kursai

„Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.“ (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 11 str.)

Priešgaisrinės saugos kursai

Įmonių, Įstaigų ir organizacijų vadovų  priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis – supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais…

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.